Aktualności

Projekt Po co? Dlaczego? Jak?

 

Projekt Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? -€“ kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. - 31.07.2018 r.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

 

Rodzaj zajęć

Lp. osób

 

Ilość godzin w tygodniu dla

1 grupy

Informacje dodatkowe

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla I  etapu edukacji

56

1

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla  II etapu edukacji

22

1

 

Zajęcia z języka angielskiego dla I etapu edukacji

20

1

 

Zajęcia z języka angielskiego dla II etapu edukacji

21

1

 

Zajęcia specjalistyczne – dydaktyczno-wyrównawcze dla II etapu edukacji

14

1

 

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie  eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych dla II etapu edukacji

18

1

realizowane 2 godz. co 2 tygodnie

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły www.zs25.bydgoszcz.pl

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Emilia Subutkiewicz.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej www.zs25.bydgoszcz.pl po zakończeniu naboru.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 11.09.2017  do 22.09.2017 r.  

 

Regulamin naboru i uczestnictwa dla uczniów SP 47 [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]