Procedura przyprowadzania i  odbierania dziecka ze świetlicy

 

1.    Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej na dyżur poranny przyprowadzane są  osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów  do świetlicy o godz.6.50 .

2.    Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

3.    Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej, które nie ukończyły 7 roku życia mogą być odebrane wyłącznie  przez rodziców /prawnych opiekunów lub osoby przez nie pisemnie  upoważnione będące osobami pełnoletnimi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego.

4.    Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

5.     Gdy upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości wykonania kopi upoważnienia, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego.

6.    Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek skontaktować się z nauczycielem – wychowawcą.

7.    Rodzic ( osoba upoważniona) przychodzący po dziecko do świetlicy, przejmuje za nie całkowitą odpowiedzialność. Dziecko nie uczestniczy w dalszych zajęciach i zabawach świetlicowych. W chwili odbioru dziecka nie ma ono możliwości pozostania w świetlicy do jej zamknięcia.

8.    Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

9.    Dziecko samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego stałego lub okazjonalnego oświadczenia rodzica ( opiekuna prawnego). Oświadczenie musi zawierać datę oraz dokładną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy.

10.    Rodzic/ prawny opiekun ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu.

11.    Nie dopuszcza się ustnego, telefonicznego oraz elektronicznego (e-mail) informowania wychowawców świetlicy o zmianach dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy lub jego  samodzielnego wyjścia.

12.    Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej ( zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).

13.     Zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy  powinna być niezwłocznie zgłoszona.

14.    Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie.

15.    Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

16.    Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.50 wychowawcy realizują procedury postępowania  przewidziane w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.