PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE NIE ZGŁOSZĄ SIĘ PO DZIECKO DO GODZINY 16.50


1.    Wychowawca kontaktuje się z rodzicami / prawnymi opiekunami i ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 15 minut.
2.     Rodzic / prawny opiekun zostaje pouczony , iż w przypadku dalszego, nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom – policji.
3.    W przypadku gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu rodzicami / prawnymi opiekunami oraz osobami dorosłymi , wskazanymi w karcie zapisu do świetlicy, jest on zobowiązany do wezwania policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców / prawnych opiekunów ucznia. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy i funkcjonariusza policji. Po przybyciu rodzica / opiekuna prawnego, policja w obecności nauczyciela, przekazuje dziecko rodzicowi / prawnemu opiekunowi.
4.    W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców / prawnych opiekunów, dziecko przekazane jest policji, w celu zapewnienia mu dalszej opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo – wychowawczy.
5.    O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje dyrektora szkoły, wychowawcę klasy oraz sporządza notatkę służbową.