REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY

( rok szkolny 2016/2017 )

 

I Podstawa prawna:

 

 - Art. 67a ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) dotyczący warunków korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za wydane posiłki.

 

II Postanowienia ogólne:

 

1.  Stołówka jest miejscem spożycia posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz pracowników szkoły.

2.  Obiady wydawane są w czasie roku szkolnego  codziennie (od poniedziałku do piątku) podczas trzech przerw: I przerwa od 11:15 – 11:30, II przerwa od 12:15- 12:35, III przerwa od 13:20 – 13:35 , zgodnie z harmonogramem poszczególnych klas ustalonych przez dyrektora w oparciu o plan lekcji.

3.  Każdy uczeń szkoły może zgłosić intendentce lub pracownikowi kuchni, że jest w danym dniu bardzo głodny i skorzystać w godzinach 13:30-13:45 z posiłku, jeżeli taki będzie jeszcze na stanie kuchni.

4.  Uczniowie klas I-III korzystają z obiadu w czasie lekcji pod opieką nauczyciela.

5.  Podczas wydawania obiadów nauczyciel dyżurujący powinien dbać o bezpieczeństwo, porządek na stołówce.

6.  Z ważnych przyczyn ( zorganizowane wyjście poza teren szkoły), po wcześniejszym powiadomieniu intendentki, obiad może być wydany do godz. 14:15.

7. Postanowienie niniejszego regulaminu obiadowego, harmonogram przerw obiadowych, aktualny jadłospis, ogłoszenia stołówki szkolnej ( w tym wysokości opłat za posiłki ) wywieszone są w gablocie przy stołówce szkolnej.

 

III Zasady odpłatności:

 

1.  Wysokość jednego obiadu od 01 stycznia 2016 dla ucznia wynosi: 3,00 zł, dla pracowników: 6,00 zł.

2.  Odpłatność za obiady należy regulować do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc następny.

3.  Osoby wpłacające po terminie mogą korzystać z posiłku od poniedziałku następnego tygodnia.

4.  Należność należy regulować u Intendentki w pomieszczeniu mieszczącym się naprzeciw stołówki szkolnej (tel: 697911670) lub przelewem na konto:      

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 25 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO BYDGOSZCZ 

Bank PEKAO O/BYDGOSZCZ – nr konta:

 

051240 6452 1111 0010 4802 8641

 

 Na przelewie należy podać: imię i nazwisko dziecka, nr obiadowy oraz miesiąc jakiego dotyczy wpłata ( ewentualnie odliczając zgłoszone nieobecności).  Przelewu należy dokonywać w taki sposób, aby należność wpłynęła na podane konto w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Do sekretariatu należy dostarczyć wydruk przelewu.

5.  W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwości regulowania odpłatności za obiady w terminie późniejszym na pisemny wniosek rodzica – po zaakceptowaniu go przez dyrektora jednostki.

6.  Pojedynczy obiad w tygodniu może być wykupiony tylko w cyklu miesięcznym z zachowaniem terminu wymienionego w pkt. 2,  a nie w danym dniu.

7.  Obiady przyznane przez MOPS wydawane będą tylko na podstawie decyzji lub pisemnego potwierdzenia wydanego przez odpowiednich pracowników organu   przyznającego tzn. MOPS.

8. W przypadku dłuższej nieobecności (tj. powyżej 3 dni w ciągłości) dziecka posiadającego decyzję z MOPS-u należy to zgłosić intendentce w sekretariacie szkoły.

9.  Zwrot pieniędzy za obiady można uzyskać tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona osobiście lub telefonicznie intendentce dzień wcześniej pod nr 52 322 – 62 -12 – sekretariat. Zwrot , odliczenie kwoty z odpisów, następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

 

IV Zasady zachowania:

 

Uczniowie powinni:

1. Okrycia wierzchnie i plecaki zostawić w szatni lub innym wyznaczonym miejscu.

2. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku ustawić się w kolejce w jednym szeregu i stać spokojnie.

3. Stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących w stołówce, intendenta, personelu kuchni.

4. Ostrożnie poruszać się (nie biegać, nie przepychać się ), zachować ciszę i kulturę podczas spożywania posiłku.

5. Po spożyciu obiadu naczynia i sztućce odnieść w wyznaczone miejsce.

 

 

            Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979)

ogłoszono dnia 2 grudnia 2004 r. obowiązuje  w zmienionej postaci od dnia 25 października 1991 r.

 

Art.67a. 

1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

2.Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3.Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4.Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5.Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6.Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.