im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Regulamin obiadów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W BYDGOSZCZY
(rok szkolny 2019/2020)

I. Podstawa prawna:
– Art. 106 ust. 2-4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 19.06.2019 r. poz. 1148 i 1078)

1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

II. Postanowienia ogólne:
1. Stołówka jest miejscem spożycia posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej oraz pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są w czasie roku szkolnego codziennie (od poniedziałku do piątku) podczas przerw : I przerwa od 12:20 – 12:45, II przerwa od 13:30-13:50 zgodnie z harmonogramem poszczególnych klas ustalonych przez dyrektora na podstawie planu lekcji.
3. Uczniowie klas I-III korzystają z obiadu w czasie lekcji pod opieką nauczyciela.
4. Podczas wydawania obiadów nauczyciel dyżurujący powinien dbać o bezpieczeństwo, porządek na stołówce.
5. Z ważnych przyczyn (zorganizowane wyjście poza teren szkoły), po wcześniejszym powiadomieniu intendentki, obiad może być wydany do godz. 14:15

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, które posiada alergie pokarmowe, diety, itp. rodzice powinni przedłożyć zaświadczenie od lekarza, co do stanu zdrowia dziecka.

7. Postanowienie niniejszego regulaminu obiadowego, harmonogram przerw obiadowych, aktualny jadłospis, ogłoszenia stołówki szkolnej (w tym wysokości opłat za posiłki) wywieszone są w gablocie przy stołówce szkolnej.

III. Zasady odpłatności:
1. Koszt jednego obiadu dla ucznia, do dnia 31.12.2019 r. wynosi: 3,50 zł, a dla pracowników: 7,00 zł. Stawka może ulec zmianie w nowym roku kalendarzowym.
2. Odpłatność za obiady należy regulować do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc następny.
3. Osoby wpłacające po terminie mogą korzystać z posiłku od poniedziałku następnego tygodnia.
4. Należność należy regulować przelewem na konto:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO BYDGOSZCZ Bank PEKAO O/BYDGOSZCZ – nr konta: 55 1240 6452 1111 0010 7499 2965
Na przelewie należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, jakiego dotyczy wpłata (ewentualnie odliczając zgłoszone nieobecności). Przelewu należy dokonywać w taki sposób, aby należność wpłynęła na podane konto w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
5. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwości regulowania odpłatności za obiady w terminie późniejszym na pisemny wniosek rodzica – po zaakceptowaniu go przez dyrektora jednostki.
6. Pojedynczy obiad w tygodniu może być wykupiony tylko w cyklu miesięcznym z zachowaniem terminu wymienionego w pkt. 2, a nie w danym dniu.
7. Obiady przyznane przez MOPS wydawane będą tylko na podstawie decyzji lub pisemnego potwierdzenia wydanego przez odpowiednich pracowników organu przyznającego.
8. W przypadku dłuższej nieobecności (tj. powyżej 3 dni w ciągłości) dziecka posiadającego decyzję z MOPS-u należy to zgłosić intendentce.
9. Zwrot pieniędzy za obiady można uzyskać tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona osobiście lub telefonicznie intendentce dzień wcześniej, lub w dniu nieobecności do godziny 8.00 pod nr 697 911 670. Zwrot i odliczenie kwoty z odpisów, następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

IV. Zasady zachowania:
Uczniowie powinni:

1. Okrycia wierzchnie i plecaki zostawić w szatni lub innym wyznaczonym miejscu.
2. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku ustawić się w kolejce w jednym szeregu i stać spokojnie.
3. Stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących w stołówce, intendenta, personelu kuchni.
4. Ostrożnie poruszać się (nie biegać, nie przepychać się), zachować ciszę i kulturę podczas spożywania posiłku.
5. Po spożyciu obiadu naczynia i sztućce odnieść w wyznaczone miejsce.

 

 

 

Najnowsze komentarze
Kategorie wpisów
Kalendarz
Październik 2019
P W Ś C P S N
« Lip    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031