im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Regulamin obiadów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 im.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W BYDGOSZCZY
(rok szkolny 2018/2019)

I. Podstawa prawna:
– Art. 106 ust. 2-4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290)
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

II. Postanowienia ogólne:
1. Stołówka jest miejscem spożycia posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej oraz pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są w czasie roku szkolnego codziennie (od poniedziałku do piątku) podczas trzech przerw: I przerwa od 11:25 – 11:45, II przerwa od 12:30-12:55, III przerwa od 13:40 – 14:00, zgodnie z harmonogramem poszczególnych klas ustalonych przez dyrektora na podstawie planu lekcji.
3. Uczniowie klas I-III korzystają z obiadu w czasie lekcji pod opieką nauczyciela.
4. Podczas wydawania obiadów nauczyciel dyżurujący powinien dbać o bezpieczeństwo, porządek na stołówce.
5. Z ważnych przyczyn (zorganizowane wyjście poza teren szkoły), po wcześniejszym powiadomieniu intendentki, obiad może być wydany do godz. 14:15
6. Postanowienie niniejszego regulaminu obiadowego, harmonogram przerw obiadowych, aktualny jadłospis, ogłoszenia stołówki szkolnej (w tym wysokości opłat za posiłki) wywieszone są w gablocie przy
stołówce szkolnej.

III. Zasady odpłatności:
1. Wysokość jednego obiadu dla ucznia, do dnia 31.12.2018 r. wynosi: 3,00 zł, a dla pracowników: 6,00 zł. Stawka może ulec zmianie w nowym roku kalendarzowym.
2. Odpłatność za obiady należy regulować do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc następny.
3. Osoby wpłacające po terminie mogą korzystać z posiłku od poniedziałku następnego tygodnia.
4. Należność należy regulować przelewem na konto:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO BYDGOSZCZ Bank PEKAO O/BYDGOSZCZ – nr konta: 55 1240 6452 1111 0010 7499 2965
Na przelewie należy podać: imię i nazwisko dziecka, nr obiadowy oraz miesiąc, jakiego dotyczy wpłata (ewentualnie odliczając zgłoszone nieobecności). Przelewu należy dokonywać w taki sposób, aby należność wpłynęła na podane konto w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Do Intendentki należy dostarczyć wydruk przelewu.
5. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwości regulowania odpłatności za obiady w terminie późniejszym na pisemny wniosek rodzica – po zaakceptowaniu go przez dyrektora jednostki.
6. Pojedynczy obiad w tygodniu może być wykupiony tylko w cyklu miesięcznym z zachowaniem terminu wymienionego w pkt. 2, a nie w danym dniu.
7. Obiady przyznane przez MOPS wydawane będą tylko na podstawie decyzji lub pisemnego potwierdzenia wydanego przez odpowiednich pracowników organu przyznającego.
8. W przypadku dłuższej nieobecności (tj. powyżej 3 dni w ciągłości) dziecka posiadającego decyzję z MOPS-u należy to zgłosić intendentce.
9. Zwrot pieniędzy za obiady można uzyskać tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona osobiście lub telefonicznie intendentce dzień wcześniej, lub w dniu nieobecności do godziny 10.00 pod nr 697 911 670. Zwrot i odliczenie kwoty z odpisów, następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

IV. Zasady zachowania:
Uczniowie powinni:

1.Okrycia wierzchnie i plecaki zostawić w szatni lub innym wyznaczonym miejscu.
2. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku ustawić się w kolejce w jednym szeregu i stać spokojnie.
3. Stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących w stołówce, intendenta, personelu kuchni.
4. Ostrożnie poruszać się (nie biegać, nie przepychać się), zachować ciszę i kulturę podczas spożywania posiłku.
5. Po spożyciu obiadu naczynia i sztućce odnieść w wyznaczone miejsce.
6. Uczniowie posiadający długie włosy powinni związać przed wejściem do stołówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze komentarze
Kategorie wpisów
Kalendarz
Sierpień 2019
P W Ś C P S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031