Ogłoszenie o naborze do projektu "ZADANIE PLANOWANIE"

Ogłaszamy nabór dla uczniów/uczennic w ramach projektu „ZADANIE PLANOWANIE” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2021 r. - 31.07.2023 r 

 

Chętni uczniowie/uczennice proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu naboru uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły http://www.sp47.bydgoszcz.pl 

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Małgorzata Piotrowska 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 12.09.2022r-21.09.2022r.