Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

 W sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych. Na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Zespołu Szkół nr 25 MS w Bydgoszczy.
 
1.    Jeśli mowa o uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny ujętego w księdze uczniów ZS nr 25 MS im Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy, o rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
2.    Materiał edukacyjny to materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną np. płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem . Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów podręcznika.
3.    Podręczniki  są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
4.    Podręczniki, są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
5.    Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy oraz oświadczenia użyczenia podręczników przez rodzica lub opiekuna prawnego.
6.    Podręczniki na dany rok szkolny wypożyczane są w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
7.     Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 15 września danego roku szkolnego.
8.     Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie trwania roku szkolnego np. jeśli uczeń przyjdzie do szkoły.
9.    Podręczniki są wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica oświadczenia użyczenia podręcznika. Przy odbiorze podręczników rodzic potwierdza odbiór ćwiczeń.

10.    Za zebranie i przekazanie do biblioteki szkolnej podpisanych oświadczeń użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca.

11.    Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej, w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

12.    Po  zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 25 czerwca danego roku szkolnego. W przypadku podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej, zwrot do biblioteki następuje po zrealizowaniu materiału każdej z części.

13.    Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

14.    Uczniowie  zobowiązani są do używania podręczników zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

15.    W przypadku zgubienia podręcznika  lub jego znacznego zużycia, bądź rażące zniszczenie(zalanie, podarcie itp.) postepowanie określa dyrektor szkoły - rodzice zobowiązani są do  zakupu nowego podręcznika.
16.     Nauczyciele wychowawcy mają obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

Uwaga: w razie wątpliwości można zapoznać się z informacjami pod poniższym linkiem
https://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki/pytania-i-odpowiedzi.html