REGULAMIN ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25  MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  W BYDGOSZCZY


I.   CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Zadnia szczegółowe świetlicy szkolnej:

1. Świetlica prowadzona jest przez szkołę i jest placówką przeznaczoną dla uczniów danej szkoły.

2. Świetlica obejmuje opieką w pierwszej kolejności uczniów klas I – III, dzieci rodziców pracujących; w wyjątkowych sytuacjach dzieci starsze:

- dzieci z rodzin niepełnych;
- dzieci z rodzin wielodzietnych;
- dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo;
- dzieci dojeżdżające.

3. W sytuacjach wyjątkowych warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy jest złożenie podania do dyrekcji szkoły.

4.  Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

5.  Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej ( odpowiednie zachowanie się w szkole, w domu i środowisku lokalnym).

6.  Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.

7.  Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą i pielęgniarką szkolną celem rozwiązywania trudności wychowawczych.
 
II.   ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.  Klasyfikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

2.  Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w godzinach 6:50 do 16:50.

3.  Wychowanek zostaje objęty opieką świetlicową z chwilą przyjścia do świetlicy.

4.  Wychowanek opuszcza świetlicę na warunkach uzgodnionych wcześniej z rodzicami(zmiana powyższych warunków musi być pisemnie potwierdzona przez rodziców lub opiekunów).

5.  Realizacja zadań oparta jest na rocznym planie opiekuńczo – wychowawczym, opracowanym na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

6.  Za korzystanie ze świetlicy pobierana jest miesięczna dobrowolna opłata w wysokości 5 zł. Zebrane w ten sposób pieniądze tworzą tzw. Fundusz Świetlicowy, z którego finansowane są potrzebne do zajęć wszelkie artykuły papiernicze, upominki na nagrody konkursowe, wodę mineralną. Rodzice mają wgląd do dokumentacji potwierdzającej sposób wydatkowania pieniędzy z Funduszu Świetlicowego. 

III. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

Wychowanków przebywających na świetlicy obowiązuje:
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

1.  Wychowankowie mają obowiązek dbać o ład i porządek w świetlicy, postępować w sposób zdyscyplinowany i wykonywać polecenia nauczyciela.

2.  W świetlicy wychowanków obowiązuje zmienne obuwie.

3.  Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów, dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy, poszanowanie sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń, zwracania gier, książek, pomocy naukowych w należytym stanie.

4.  Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce, rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego, komputerów będących na wyposażeniu świetlicy.

5.  W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

6.  Świetlicy nie należy opuszać bez pozwolenia wychowawcy.

7.  Uczniów korzystających z komputerów obowiązuje dodatkowy regulamin.

8.  W razie nieprzestrzegania regulaminu, bądź zachowania narażającego bezpieczeństwo własne lub innych dzieci uczeń może być skreślony z listy uczestników zajęć świetlicowych.

9.  Uczeń korzystający ze świetlicy powinien zapoznać się z Regulaminem Świetlicy i przestrzegać go.